Printer Friendly Version


1 record found in the Index Nominum Genericorum database.

Return to the search form.


Diacritical Conversion

Brjanslaekuria I. N. Sveshnikova, Ezheg. Vsesoyuzn. Paleontol. Obshch. 27: 265. 1984 (post 10 Apr).
T.: B. kryshtofovichii I. N. Sveshnikova
Leaf; Middle Miocene; Brjanslaekur farm, Iceland.
FOSSIL-GYMNOSPERMAE-TAXODIACEAE (115) 19 Jan 2001

Top