Printer Friendly Version


1 record found in the Index Nominum Genericorum database.

Return to the search form.


Diacritical Conversion

[C] Koralionastes J. Kohlmeyer et B. Volkmann-Kohlmeyer, Mycologia 79: 765. 29 Oct 1987.
T.: K. ovalis J. Kohlmeyer et B. Volkmann-Kohlmeyer
FUNGI ['CAET.']-KORALIASTETACEAE (110) 9 Feb 1996

Top