Printer Friendly Version


1 record found in the Index Nominum Genericorum database.

Return to the search form.


Diacritical Conversion

Lepteutypella Petrak, Ann. Mycol. 23: 98. 20 Aug 1925.
T.: L. allospora (Otth ex Jaczewski) Petrak (Pleomassaria allospora Otth (sub Cladosphaeria) ex Jaczewski)
FUNGI ['CAET.']-PYRENOMYCETES (58) 9 Feb 1996

Top