Printer Friendly Version


3 records found in the Index Nominum Genericorum database.

Return to the search form.


Diacritical Conversion

[C] Phyllariochloris Pascher et Jahoda, Arch. Protistenk. 61: 281. 1928.
T.: Phyllomonas torta Korshikov
Substitute name for Phyllomonas Korshikov 1925, non G. Klebs 1892.
CHLOROPHYTA-CHLAMYDOMONADACEAE (48) 9 Feb 1996

Diacritical Conversion

Phyllariomonas A. Pascher in O. A. Korshikov, Viznachnik Prisnovodnikh Vodorostej URSR 4: 116. 1938.
Phyllariochloris Pascher et R. Jahoda 1928
Superfluous substitute name for Phyllomonas Korshikov 1925, non G. Klebs 1892.
CHLOROPHYCEAE-CHLAMYDOMONADACEAE (2) 9 Feb 1996

Diacritical Conversion

Phyllomonas Korshikov, Russk. Arh. Protistol. 4: 193. 1925 (non Klebs 1892).
T.: P. torta Korshikov
Phyllariochloris Pascher et Jahoda 1928
CHLOROPHYTA-CHLAMYDOMONADACEAE (48) 9 Feb 1996

Top