Printer Friendly Version


1 record found in the Index Nominum Genericorum database.

Return to the search form.


Diacritical Conversion

Polygonoporella V. P. Shuysky in V. P. Shuysky et D. K. Patrunov, Izvestkovye Vodorosli Nizhn. Dredn. Devona Juga Nov. Zemli 35. 1991 (post 18 Oct).
T.: P. alveolata V. P. Shuysky
Middle Devonian; Podgorny Peninsula, Novaya Zemlya, Russia.
FOSSIL-CHLOROPHYCEAE-DASYPORELLACEAE (115) 13 Feb 2003

Top