Return to Previous Page
 
Cladonia miniata G. Mey. Nebenst. Beschaeft. Pflanzenk. 149. Sep-Dec 1825. Brazil, Rio de Janeiro, Mun. Itatiaia (Resende), Parque Nacional do Itatiaia, 5 km ENE of Alto da Serra, 1987, T. Ahti & P. G. Windisch 45975.
  Neotype SP, Isoneotype H, NY
  : Stenroos, S. 1989a. Taxonomic revision of the Cladonia miniata group. Ann. Bot. Fenn. 26: 237-261.