Bidens teikiteetinii


Type of Bidens teikiteetinii