Plectronia kohenua var. latifolia


Type of Plectronia kohenua var. latifolia