Terminalia glabrata var. brownii


Type of Terminalia glabrata var. brownii