Haplostachys bryanii Sherff var. robusta Sherff, Amer. J. Bot. 21: 698. 1934.
Type information:
Holotype [BISH]. J. F. Rock 14000. 21 May 1918. Moloka`i: [southwesternmost Moloka`i], Kalaeokalaau flats. Isotype(s) [BISH! [3]].
=Haplostachys bryanii

*Verification: R.K. Shannon.