Peperomia latifolia? Miq. var. alternifolia Wawra, Flora 58: 231. 1875.
Type information:
Holotype [W]. H. Wawra 1844b. 1869- 1870. Kaua`i: valley in Hanalei.
=Peperomia latifolia

*Verification: None.