Viola hosakae H. St. John , Bot. Jahrb. Syst. 111: 173. 1989.
Type information:
Holotype [BISH]. E.Y. Hosaka 2504. 3 July 1938. O`ahu: Koolau Range, divide between head of Kawainui and Kaipaupau Gulches, rare in bog.860m.
=Viola kauaensis var. hosakae

*Verification: R.K. Shannon.