Kokia drynarioides (Seem.) Lewton , Smithsonian Misc. Collect. 60: 3. 1912.
*Verification: D.M. Mix.

Type Information
Basionym: Gossypium drynarioides Seem. , Fl. Vit., 22 1865.

*Verification: None.
---------------------