Type Information
Kokia lanceolata Lewton , Smithsonian Misc. Collect. 60: 4 1912.

*Verification: None.
---------------------