Viola kauaensis A. Grayvar. hosakae (H.St.John) Havran & Ching Harbin, PhytoKeys 39: 35-48. 2014.
*Verification: N. Khan.

Type Information
Basionym: Viola hosakae H. St. John , Bot. Jahrb. Syst. 111: 173 1989.
O`ahu, Koolau Range, divide between head of Kawainui and Kaipaupau Gulches, rare in bog. 860 m. 3 July 1938. Hosaka 2504.
Holotype [BISH].
*Verification: R.K. Shannon.
---------------------